Ohita ja siirry sisältöön

Ilmainen toimitus | Maksaa

  Yleiset ehdot

  Yleiset ehdot
  1 Määritelmä ja soveltamisala
  1.1 Yleisissä ehdoissa seuraavilla termeillä on seuraavat merkitykset:

  (a) Tarjous: Agentin tarjoamat tuotteet;
  (b) Näitä ehtoja ja kaikkia erillisiä sopimuksia voidaan pitää Hongkongin sääntöjen ja käsitysten välisenä sopimuksena.
  Finnies®-asiakaspalvelun tavoittaa osoitteesta:
  - Sähköposti: support@finnies.fi
  d) Peruuttamisaika: ajanjakso, jonka kuluessa kuluttaja voi käyttää peruuttamisoikeuttaan;
  e) Kuluttaja: luonnollinen henkilö, joka ei harjoita ammattia tai liiketoimintaa ja joka tekee etäsopimuksen asiamiehen kanssa;
  (f) dropshipping tarkoittaa sitä, että asiakas tekee tilauksen verkkosivuston kautta, jossa asiamiehellä on valtuudet toimia välittäjänä, ei asiamiehen kustannuksella ja riskillä, ja tehdä asiakkaan ja tavarantoimittajan välinen sopimus yhdestä tai useammasta tuotteesta, jolloin sopimuksen mukaisen maksun suorittaa asiamies ja tavarantoimittaja toimittaa tuotteen suoraan asiakkaalle;
  (g) 'lomakkeella' peruutuslomaketta, jonka toimittaja toimittaa kuluttajalle, joka haluaa käyttää peruutusoikeuttaan ehtojen liitteen mukaisesti;
  (h) 'peruuttamisoikeudella' kuluttajan mahdollisuutta irtisanoa sopimus peruuttamisajan kuluessa;
  (i) 'ostajalla' tarkoitetaan henkilöä, jonka kanssa sopimus tehdään toimittajan puolesta.
  (j) 'toimittajalla' tarkoitetaan tuotteen toimittajaa
  (k) 'sopimuksella' tarkoitetaan ostajan ja toimittajan välillä asiamiehen välityksellä tehtyä tai tehtävää tuotteiden ostosopimusta, johon liittyy yhden tai useamman etäviestintävälineen yksinomainen käyttö sopimuksen tekemiseksi
  (l) "Tuote" tarkoittaa tuotetta, jota toimittaja tarjoaa verkkosivuston kautta dropshipping-palvelun kautta;
  (m) "kirjallinen" tarkoittaa mitä tahansa digitaalista viestintää, jossa käytetään kirjallisia merkkejä, jotka voidaan tallentaa pysyvälle välineelle, jonka asiamies voi määrittää käytetyn menetelmän;
  (n) Yleiset ehdot: nämä yleiset ehdot DEMA HOLDING LLP:n tavaratoimituksille. Verkkokauppaa ylläpitää DEMA HOLDING LLP DEMA HOLDING LLP: rekisteröity osoite on MEDAENTERPRISES LLP - 32 Kinburn Street, London, England, SE16 6DW. Yrityksen numero: OC447810. 

  1.2 Yleisiä ehtoja sovelletaan kaikkiin Agentin tarjouksiin, tilauksiin ja sopimuksiin, mukaan lukien näihin ja mahdollisiin myöhempiin sopimuksiin tehtyjä muutoksia.

  1.3 Yleisten tai (osto)ehtojen soveltaminen ostajalle edustajan toimesta on nimenomaisesti hylätty.

  1.4 Yleiset ehdot on laadittu saksaksi ja seuraavilla muilla kielillä: hollanti ja tanska. Mikäli yleisten käyttöehtojen saksankielisten ja muiden kieliversioiden välillä on ristiriita, yleisten käyttöehtojen hollanninkielinen versio on sitova.

  1.5 Yleisten sopimusehtojen kohdat 11.5, 11.6, 12, 13 ja 14 koskevat vain kuluttajia.

  1.6 Jos yksi tai useampi yleisten ehtojen ehto tulee milloin tahansa olemaan kokonaan tai osittain pätemätön tai mitätön, sopimus ja nämä yleiset ehdot pysyvät muutoin voimassa ja kyseinen ehto korvataan viipymättä määräyksellä. joka keskinäisessä neuvottelussa lähentää alkuperäisen säännöksen merkitystä ja tarkoitusta mahdollisimman tarkasti.

   

  2 Suora lähetys
  2.1 Toimittajan tiedot on lueteltu verkkosivustolla.

  2.2 Jos toimittaja ei sijaitse Alankomaissa, tilattu tuote rekisteröidään ostajan nimiin. Ostaja maksaa kaikki lisäkustannukset, kuten arvonlisäveron, selvitysmaksut ja muut julkiset maksut.

  2.3 Tarjouksessa ilmoitetut hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa ja muita julkisia maksuja eikä lähetys- ja kuljetus- ja pakkauskuluja, ellei toisin ole erikseen mainittu.

  2.4 Tilauksen maksamisen hoitaa agentti, jolloin agentti maksaa toimittajalle ostajan puolesta.

  2.5 Kulujen erotus asiakkaan tilauksesta maksaman summan ja edustajan toimittajalle maksaman summan välillä ei ole sama ja se katsotaan palkkioksi edustajan tarjoamista palveluista.

   

  3 Lainaus
  3.1 Kaikki edustajan tekemät tarjoukset ovat voimassa rajoitetusti, eli kunnes tuotetta ei ole enää varastossa tai sitä ei ole enää saatavilla toimittajalta ("out of stock") tai sitä ei voi enää tilata verkkosivuston kautta.

  3.2 Jos tarjous tehdään tietyin ehdoin, tämä on mainittava tarjouksessa.

  3.3 Jokainen tarjous ei ole sitova. Toimeksisaajalla on oikeus muuttaa tarjousta milloin tahansa.

  3.4 Jokainen tarjous sisältää tuotteista täydellisen kuvauksen, joka on mahdollisimman tarkka, jotta ostaja voi tehdä oikean arvion. Tuotteiden kuvat ovat luotettava esitys tuotteesta. Edustaja ei voi taata, että kuvatut värit vastaavat tarkasti tuotteen todellisia värejä. Kun ostaja tekee tilauksen, ostaja voi arvioida tuotteen, sen kuvan ja kuvauksen yllä olevan mukaisesti.

  3.5 Kaikki Tuotteen kuvat ja kuvaukset ovat suuntaa-antavia, eivätkä ne voi johtaa hyvitykseen tai sopimuksen irtisanomiseen epätarkkuuksien ja/tai poikkeamien vuoksi, elleivät ne poikkea tuotteen oleellisista ominaisuuksista siinä määrin, että kyseessä on eri tuote. kuin mitä ostaja aikoi tilata.

  3.6 Ostajan ei tarvitse noudattaa tarjousta, jonka ostaja olisi kohtuudella voinut odottaa, jonka hänen olisi pitänyt ymmärtää tai jonka hänen olisi pitänyt odottaa sisältävän ilmeisen virheen. Ostaja ei voi saada oikeuksia tällaisesta virheestä tai epäonnistumisesta.

   

  4 Sopimus
  4.1 Ellei kohdan 4.5 määräyksistä muuta johdu, sopimus katsotaan syntyneeksi silloin, kun Ostaja hyväksyy Tarjouksen ja tilauksen sekä ilmoitettujen ehtojen noudattamisen.

  4.2 Sopimus on solmittu hollanniksi, ellei edustaja tarjoa yleisiä ehtoja ja lisäviestintää verkkosivuston kautta myös muulla kielellä. Jälkimmäisessä tapauksessa sopimus voidaan tehdä myös ostajan valitsemalla kielellä, ja ostaja voi myös kommunikoida välittäjän kanssa tällä kielellä.

  4.3 Mikäli Ostaja hyväksyy tarjouksen sähköisesti, välittäjä vahvistaa välittömästi vastaanottaneensa hyväksynnän sähköisesti, minkä seurauksena Sopimus solmitaan. Niin kauan kuin edustaja ei ole vahvistanut hyväksynnän vastaanottamista, ostaja voi purkaa sopimuksen.

  4.4 Agentti ryhtyy tarvittaviin teknisiin ja organisatorisiin toimenpiteisiin varmistaakseen tietojen sähköisen siirron ja turvallisen ympäristön. Asiamiehen on toteutettava asianmukaiset turvatoimenpiteet, jos ostaja voi maksaa sähköisesti.

  4.5. Välittäjä voi saada tietoa siitä, pystyykö ostaja täyttämään maksuvelvoitteensa ja kaikesta, mikä voi olla tärkeää sopimuksen asianmukaisen tekemisen kannalta. Jos asiamiehellä on painava syy olla tekemättä sopimusta, hänellä on oikeus kieltäytyä vastaanottamasta tai tilata tai liittää suoritukseen erityisehtoja.

  4.6. Ostaja varmistaa, että kaikki tiedot, jotka Välittäjä ilmoittaa tarpeellisiksi tai jotka Ostajan pitäisi kohtuudella ymmärtää olevan tarpeellisia sopimuksen täytäntöönpanon kannalta, toimitetaan Agentin saataville ajoissa. Jos tietoja ei toimiteta välittäjälle ajoissa, agentilla on oikeus keskeyttää sopimuksen täytäntöönpano ja/tai veloittaa ostajalta viivästyksestä aiheutuvat lisäkustannukset edustajan vakiohintojen mukaisesti.

  4.7 Edustaja ei ole vastuussa minkäänlaisista menetyksistä, jotka johtuvat siitä, että Agentti on luottanut Ostajan toimittamiin epätarkkoihin ja/tai puutteellisiin tietoihin, ellei Agentti ollut tietoinen tällaisesta epätarkkuudesta tai epätäydellisyydestä.

   

  5 Hinta
  5.1 Tarjouksessa mainitut hinnat perustuvat sopimuksen tekohetkellä voimassa oleviin kustannustekijöihin, kuten tuonti- ja vientitullit, lähetys- ja purkukulut, vakuutus ja mahdolliset maksut ja maksut. Kaikki edulliset tai haitalliset erot saapumisen, lähdön tai toimituksen yhteydessä ovat ostajan eduksi tai haitaksi.

  5.2 Tarjousten hinnat voivat sisältää paino- ja ladontavirheitä. Ei ota vastuuta tulostus- ja asetusvirheiden seurauksista. Paino- ja ladontavirheiden sattuessa Toimittaja ei ole velvollinen toimittamaan tavaraa väärään hintaan.

  5.3. Yhdistelmätarjous ei velvoita kauppaedustajaa toimittamaan osia tarjoukseen tai arvioon sisältyvistä tuotteista vastaavalla osalla ilmoitettua hintaa.

   

  6 Vaatimustenmukaisuus ja takuu
  6.1 Ehtojen asiaankuuluvien tietojen mukaisesti tavaroiden tulee olla sopimuksen, tarjouksen eritelmien, kohtuullisten eheys- ja/tai hyödyllisyysvaatimusten sekä sopimuspäivänä voimassa olevien lakisääteisten vaatimusten ja määräysten mukaisia.

  6.2 Edustaja kiinnittää huomion siihen, että tietyillä tuotteilla on rajoitettu viimeinen käyttöpäivä, joka näkyy sitten kyseisessä tuotteessa. Ostajan tulee ottaa huomioon tämä viimeinen käyttöpäivä, jonka kuluessa tuotteen laatu ja turvallisuus voidaan taata toimittajan takuun mukaisesti.

  6.3 Viallisista tai virheellisesti toimitetuista tuotteista on ilmoitettava kirjallisesti edustajalle neljän (4) viikon kuluessa toimituksesta. Tuotteet tulee palauttaa alkuperäisessä pakkauksessaan ja uudenveroisessa kunnossa.

  6.4 Edustajan takuuaika on sama kuin valmistajan takuuaika. Edustaja ei kuitenkaan ole koskaan vastuussa Tuotteiden perimmäisestä soveltuvuudesta Ostajan henkilökohtaiseen käyttöön eikä mistään Tuotteiden käyttöä tai käyttöä koskevista neuvoista.

  6.5 Takuuvaatimuksen sattuessa edustaja suorittaa harkintansa mukaan vaihdon tai korjauksen. Vaihdettaessa ostaja sitoutuu palauttamaan vaihdetun tuotteen Edustajalle.

  6.6 Takuu ei ole voimassa, jos:

  (a) ostaja on itse korjannut toimitetut tuotteet ja/tai tehnyt niihin töitä taikka on korjannut ja/tai tehnyt niitä koskevia töitä kolmannen osapuolen toimesta
  (b) toimitetut tuotteet ovat altistuneet epätavallisille olosuhteille tai niitä on muuten käsitelty huolimattomasti tai välittäjän ohjeiden vastaisesti ja/tai niitä on käsitelty pakkauksessa;
  c) vika johtuu kokonaan tai osittain viranomaisten antamista tai antamista määräyksistä, jotka koskevat käytettyjen materiaalien laatua tai laatua.

   

  7 Toimitus ja suorituskyky
  7.1 Edustajan on käsiteltävä tuotteiden tilaukset erittäin huolellisesti.

  7.2 Toimituspaikan tulee olla ostajan edustajalle tilausta tehdessään ilmoittama osoite.

  7.3 Agentti välittää hyväksytyt toimeksiannot viipymättä ja suorittaa ne.

  7.4 Kaikki toimitusajat ovat ohjeellisia. Tuotteiden toimituksissa muusta maasta kuin Saksasta voi olla pidempi toimitusaika kuin verkkosivustolla on ilmoitettu. Tämä aika riippuu toimittajan toimitusajasta. Ostaja ei voi saada oikeuksia mistään määritellyistä ajoista.

  7.5 Jos tilausta ei voida toteuttaa tai vain osittain, ostajalle ilmoitetaan asiasta 30 päivän kuluessa tilauksesta.

  7.6 Toimittajalla on oikeus toimittaa tavara osissa, ellei toisin ole sovittu tai osatoimituksella ei ole itsenäistä arvoa. Urakoitsijalla on oikeus laskuttaa näin toimitetut tavarat erikseen. Määräajan noudattamatta jättäminen ei oikeuta ostajaa korvaukseen.

  7.7 Verkkosivustolla mainitut toimitusajat ovat vain ohjeellisia.

  7.8 Ilmoitetun toimitusajan ylittäminen ei oikeuta ostajaa peruuttamiseen tai hyvitykseen, ellei toisin ole nimenomaisesti sovittu.

  7.9 Jos irtisanominen tapahtuu tämän artiklan 3 kohdan mukaisesti, edustaja palauttaa ostajan maksaman summan mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään 14 päivän kuluessa irtisanomisesta.

  7.10 Jos tilattua tuotetta on mahdotonta toimittaa, Agentti tekee kaikkensa toimittaakseen korvaavan tuotteen. Viimeistään toimituksen yhteydessä ilmoitetaan selkeästi ja ymmärrettävästi, että korvaava tuote toimitetaan. Korvaavien tuotteiden tapauksessa peruuttamisoikeutta ei voida sulkea pois. Välittäjä maksaa palautuslähetyksen kulut.

  7.11 Tuotteiden vahingoittumis- ja/tai katoamisriski säilyy Edustajalla toimitushetkeen asti Ostajalle tai etukäteen nimetylle ja Edustajalle tiedoksi ilmoitetulle edustajalle, ellei toisin ole nimenomaisesti sovittu. Tavaran vastaanotto ilman rahtikirjassa/laskussa olevia huomautuksia katsotaan todisteeksi siitä, että pakkaus oli toimitushetkellä hyvässä kunnossa.

   

  8 Maksu
  8.1 Ellei toisin ole sovittu, ostajan sopimuksen mukaiset velat on maksettava välittömästi tilauksen tekemisen jälkeen.

  8.2 Ostajan tulee ilmoittaa Agentille viipymättä kaikista toimitettujen tai toimitettujen maksutietojen epätarkkuuksista.

  8.3 Jos ostaja ei täytä maksuvelvoitteitaan ajallaan, hänen on, saatuaan asiamiehen ilmoituksen maksun viivästyksestä ja kun asiamies on antanut ostajalle kohtuullisen ajan jatkaa maksuvelvoitteidensa täyttämistä, olla velkaa lakisääteiselle kaupallinen korko vielä erääntyvälle summalle, ja jos ostaja ei ole kuluttaja, lakisääteinen kaupallinen korko ja asiamies on oikeutettu periämään asiamiehen tai hänen puolestaan ​​aiheutuneet oikeudenkäyntikulut. Perintäkulut lasketaan lain ja oikeuden ulkopuolisten perintäkulujen korvaamisesta tehdyn päätöksen mukaisesti.

   

  9 Verkkosivustoa ja tuotteita koskevat vaatimukset
  9.1 Edustaja ei ole vastuussa virheistä ja/tai epäsäännöllisyydestä verkkosivuston toiminnassa. Edustaja ei ole vastuussa verkkosivuston toimintahäiriöistä tai poissa käytöstä mistään syystä.

  9.2 Agentti ei takaa Agentin/Agentin lähettämän sähköpostin tai muun digitaalisen viestinnän sisällön oikeaa ja täydellistä välitystä eikä niiden oikea-aikaista vastaanottamista.

  9.3 Kaikki Ostajan toimittajan puutteisiin perustuvat vaatimukset raukeavat, ellei niitä ole ilmoitettu Toimittajalle kirjallisesti yhden (1) vuoden kuluessa siitä, kun Ostaja on saanut tai kohtuudella voinut saada tietää edellytykset, joihin se perusti vaatimuksensa.

  9.4 Toimittaja hylkää nimenomaisesti kaiken vastuun ja vaatimukset ostajilta ja kolmansilta osapuolilta, joille on aiheutunut (fyysistä) vahinkoa Tuotteiden huolimattomuuden, virheellisen tai tarpeettoman käytön seurauksena. Tuotteita saa käyttää vain käyttöohjeiden mukaisesti.

  9.5 Toimittaja suosittelee, että ostaja lukee aina käyttöohjeet ja noudattaa niitä ennen käyttöä. Tuotteet tulee varastoida ja käyttää käyttöohjeiden mukaisesti.

  9.6 Kaikki tuotteiden käyttöä koskevat ohjeet ovat luonteeltaan yleisiä ja ei-sitovia. Ostajan on itse ja omalla vastuullaan arvioitava, sopiiko tuote hänelle. Jos tuotteen käytöstä on epäselvyyttä, tulee ottaa yhteyttä toimittajaan tai ostajan lääkäriin saadakseen arvion käyttötarkoituksesta tietyssä tapauksessa.

  9.7 Tietyt tuotteet, kuten hyvin pienet tuotteet, ulkoiset hoitotuotteet ja sähkölaitteet, tulee säilyttää pienten lasten ulottumattomissa.

  9.8 Komissaari neuvoo ostajaa aina, mutta joka tapauksessa raskauden, imetyksen, lääkkeiden käytön ja epäselvissä tapauksissa yliherkkyyden jollekin ainesosalle, neuvottelemaan tarvittaessa asiantuntijan kanssa ennen tuotteiden, kuten kosmeettisen hoidon, käyttöä tuotteita käyttöohjeiden lukemisen jälkeen.

   

  10 Ylivoimainen este
  10.1 Välittäjä ei ole vastuussa ostajalle, jos sopimuksen mukaisia ​​velvoitteita ei voida täyttää ylivoimaisen esteen vuoksi. Ylivoimainen este tarkoittaa joka tapauksessa:

  a) myyjän ylivoimainen este;
  (b) hallituksen toimenpiteet ja rajoitukset;
  c) sähkökatkos;
  d) Internetin, tietokoneverkkojen ja televiestintälaitteiden toimintahäiriöt, esimerkiksi tietoverkkorikollisuuden ja hakkeroinnin seurauksena;
  e) luonnonkatastrofit;
  f) sota- ja terrori-iskut;
  g) yleiset kuljetusongelmat ja -rajoitukset;
  (h) toimittajien tai edustajien lakot; ja
  (i) muut edustajan vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevat tilanteet, jotka estävät väliaikaisesti tai pysyvästi velvollisuuksien täyttämisen.

  10.2 Sopimusvelvoitteiden keskeyttäminen ylivoimaisen esteen aikana. Jos tämä aika ylittää kaksi kuukautta, kummallakin osapuolella on oikeus irtisanoa sopimus ilman velvollisuutta maksaa korvausta toiselle osapuolelle tai asiamiehelle.

  10.3 Siltä osin kuin asiamies on jo osittain täyttänyt sopimuksen mukaiset velvoitteensa ylivoimaisen esteen sattuessa tai pystyy täyttämään ne ja siltä osin kuin täytetylle tai täytettävälle voidaan lisätä itsenäistä arvoa, asiamiehellä on oikeus laskuttaa täytetty tai se on suoritettava erikseen. Ostaja on velvollinen maksamaan tämän laskun ikään kuin se olisi erillinen sopimus.

   

  11 Tietosuoja
  11.1 Ostajan henkilötiedot sisällytetään tietokantaan. Näitä tietoja käytetään ensisijaisesti sopimuksen toteuttamiseen. Välittäjä voi pyynnöstä lähettää Ostajalle tietoja tuotteistaan, esimerkiksi uutiskirjeitä ja tarjouksia. Ostaja voi milloin tahansa vastustaa henkilötietojensa käyttöä suoramarkkinointitarkoituksiin ja/tai (jatkoa) vastaanottaa (tiettyjä) markkinointitietoja lähettämällä irtisanomispyynnön Agentille.

  11.2 Ostaja hyväksyy sähköisten viestintävälineiden käytön. Ostaja hyväksyy, että huolimatta kaikista Agentin toteuttamista kohtuullisista turvatoimista sähköinen viestintä ei ole turvallista ja se voidaan siepata, peukaloida, saastua, viivästyä tai ohjata väärin, mukaan lukien virukset ja roskapostisuodattimet. Agentti ei myöskään voi tarjota täydellistä turvaa luvatonta katselua vastaan.

  11.3 Edustajan on ryhdyttävä asianmukaisiin toimenpiteisiin varmistaakseen (henkilö)tietojen luottamuksellisuuden ja turvallisen säilytyksen.

  11.4 Sopimuksen toimeenpanon puitteissa (henkilökohtaisia) tietoja voidaan luovuttaa myös EU:n ulkopuolisille maille, esimerkiksi toimittajalle Kiinassa, koska muuten Asiakkaan ja Toimittajan välistä sopimusta ei voida toteuttaa ja Toimittaja ei voi toimittaa tilausta Asiakkaalle. Toimittaja antaa kuitenkin tältä osin sopimustakuun.

  11.5 Ostajalla, joka on kuluttaja, on oikeus pyytää kirjallisesti, että Agentti pääsee käsiksi ja/tai (tarvittaessa) oikaisemaan, muuttamaan, poistamaan tai tarkistamaan Asiamiehen käsittelemiä henkilötietoja. Pääsy- ja/tai korjauspyyntö tulee osoittaa edustajan johdolle. Ostajan ensimmäisestä pyynnöstä rekisteröidyt henkilötiedot luovutetaan, korjataan tai poistetaan.

  11.6 Ostajan, joka on kuluttaja, henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, ellei edustaja ole sovellettavien lakien ja määräysten mukaan velvoitettu tekemään niin tai jos se on välttämätöntä sopimuksen täytäntöönpanon kannalta.

   

  12 Kuluttajat
  12.1 Kuluttajille ilmoitetut hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa, veroja ja toimituskuluja.

  12.2 Ennen sopimuksen tekemistä kuluttajan kanssa yleisten sopimusehtojen teksti asetetaan kuluttajan saataville (sähköisesti) siten, että kuluttaja voi helposti tallentaa sen toiselle kestävälle tietovälineelle. Jos tämä ei ole kohtuudella mahdollista, tulee ennen sopimuksen tekemistä todeta, missä ja miten yleiset ehdot ovat nähtävillä sähköisesti ja että yleiset ehdot lähetetään kuluttajan pyynnöstä sähköisesti tai muulla tavalla maksutta.

  12.3 Kuluttajan eduksi toimittaja asettaa seuraavat tiedot saataville verkkosivuston kautta tai ainakin varmistaa, että nämä tiedot voidaan tallentaa helposti saatavilla olevalla tavalla pysyvälle välineelle

  a) ehdot ja tapa, jolla kuluttaja voi tehdä valituksen
  b) ehdot ja tapa, jolla kuluttaja voi käyttää peruuttamisoikeuttaan, tai selkeä ilmoitus siitä, että peruuttamisoikeus on suljettu pois
  (c) tiedot takuista ja huoltopalveluista; ja muoto.
  12.4 Käyttäessään laillisia oikeuksiaan, joita kuluttajalla voi olla toimittajaa kohtaan, kuluttaja voi kääntyä välittäjän puoleen, mikäli tämä on ehtojen mukaista.

  12.5 Edustajan tai toimittajan antama tai tämän puolesta annettu takuu ei vaikuta laillisiin oikeuksiin, joita kuluttajalla on sopimuksen mukaan edustajaa kohtaan.

  12.6 Jos kohtaa 7.5 sovelletaan, kuluttajana olevalla ostajalla on oikeus irtisanoa Sopimus maksutta tuotteiden osalta, joita ei ole saatavilla tai joita ei ole saatavilla kohtuullisessa ajassa.

  12.7 Välittäjä voi poiketa kohdasta 8.3 kuluttajan eduksi kuluttajalta veloitettavien perintäkulujen osalta.

   

  13 Peruuttamisoikeus
  13.1 Ostaessaan tuotteita kuluttajana olevalla ostajalla on mahdollisuus irtisanoa sopimus ilman syytä 14 päivän ajaksi. Tämä peruutusaika alkaa siitä päivästä, jona kuluttaja tai kuluttajan etukäteen määräämä ja edustajalle ilmoitettu edustaja on vastaanottanut tuotteen.


  13.2 Peruutusaikana Kuluttajan tulee käsitellä tuotetta ja pakkausta huolellisesti. Hän saa purkaa tai käyttää tuotetta vain siinä määrin kuin on tarpeen arvioidakseen, haluaako hän säilyttää tuotteen. Käyttäessään peruuttamisoikeuttaan kuluttaja palauttaa tuotteen kaikkine varusteineen ja, mikäli kohtuudella mahdollista, alkuperäisessä kunnossaan ja pakkauksessaan edustajalle välittäjän antamien kohtuullisten ohjeiden mukaisesti.

  13.3 Jos kuluttaja haluaa käyttää peruuttamisoikeuttaan, hänen tulee ilmoittaa asiasta edustajalle 14 päivän kuluessa tuotteen vastaanottamisesta lomakkeella. Kun kuluttaja on ilmoittanut käyttävänsä peruuttamisoikeuttaan, hänen on palautettava tuote edustajalle tai toimittajalle 14 päivän kuluessa. Kuluttajan on näin toimimalla osoitettava, että toimitetut tuotteet on palautettu ajallaan.

  13.4 Jos kuluttaja ei ole kohdissa 13.2 ja 13.3 mainittujen määräaikojen umpeutumisen jälkeen ilmoittanut välittäjälle haluavansa käyttää peruuttamisoikeutta tai ei ole palauttanut tuotetta välittäjälle, osto on tosiasia.

  13.5 Peruuttamisoikeuden ulkopuolelle jäävät seuraavat tuotteet:

  a) tuotteet, jotka ovat luonteeltaan selvästi henkilökohtaisia;
  b) Tuotteet, joita ei voida palauttaa niiden luonteen vuoksi;
  c) Tuotteet, jotka tuhoutuvat tai vanhenevat nopeasti;
  d) Tuotteet, joiden hinta on alttiina rahoitusmarkkinoiden vaihteluille ja joihin edustajalla ei ole vaikutusvaltaa;
  e) ääni- ja videotallenteet ja tietokoneohjelmistot, joissa sinetti on rikottu toimituksen jälkeen;
  f) sinetöityihin tuotteisiin, jotka eivät sovellu palauttamiseen terveydensuojelu- tai hygieniasyistä ja joiden sinetti on rikottu toimituksen jälkeen;
  g) tuotteet, jotka on valmistettu kuluttajan pyynnöstä kuluttajan pyynnöstä.

   

  14 Kotiutuksista aiheutuvat kulut
  14.1 Jos kuluttaja käyttää peruuttamisoikeuttaan, hänen on maksettava tuotteen palautuskustannukset.

  14.2 Jos kuluttaja on maksanut summan, välittäjä palauttaa tämän summan kuluttajalle mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään 14 päivän kuluessa peruuttamisoikeuden saamisesta. Palautuksessa käytetään samaa maksutapaa kuin ostossa, ellei kuluttaja nimenomaisesti hyväksy muuta maksutapaa ja välittäjä hyväksyy tämän. Hyvityksen saaminen edellyttää, että edustaja tai toimittaja on jo vastaanottanut tuotteen tai sen on toimitettava vakuuttava todiste täydellisestä palautuksesta.

  14.3 Mikäli Tuotteelle aiheutuu vahinkoa kuluttajan huolimattomasta käytöstä, Kuluttaja on vastuussa Tuotteen arvon alenemisesta.

   

  15 Valitukset ja kiistat
  15.1 Jos Ostajalla on reklamaatio, Ostajan on ilmoitettava siitä kirjallisesti Agentille.

  15.2 Reklamaatio ei keskeytä ostajan tai tämän edustajan velvoitteita, ellei edustaja kirjallisesti toisin ilmoita.

  15.3 Reklamaatio Sopimuksen täyttämisestä on tehtävä kirjallisesti seitsemän (7) päivän kuluessa siitä, kun Ostaja on havainnut puutteet ja valituksen perustelut.

  15.4 Edustaja vastaa valitukseen 14 päivän kuluessa sen vastaanottamisesta. Jos valituksen käsittely kestää todennäköisesti kauemmin, valittajalle ilmoitetaan 14 päivän kuluessa ja hänelle ilmoitetaan aika, jonka kuluessa valitus käsitellään.

  15.5 Edustajalla on aina oltava vähintään neljä (4) viikkoa aikaa ratkaista valitus sovinnollisesti. Tämän ajanjakson jälkeen valitus katsotaan riita-asiaksi artiklan 15.8 mukaisesti.

  15.6 Jos edustaja toteaa valituksen perustelluksi, hän vaihtaa tai korjaa toimitetut tuotteet harkintansa mukaan veloituksetta. Jos valitusta ei voida ratkaista yhteisellä sopimuksella, valitus katsotaan riita-asiaksi kohdan 15.8 mukaisesti.

  15.7 Jos valittaja on kuluttaja, hän voi myös ottaa yhteyttä riidanratkaisuelimeen eurooppalaisen ODR-foorumin kautta (https://ec.europa.eu/consumers/odr/).


  15.8 Kaikki riidat, jotka johtuvat sopimuksesta tai liittyvät siihen tai joihin ehtoja sovelletaan, ratkaistaan ​​yksinomaan ja riippumatta ostajan tai kolmannen osapuolen kotipaikasta, ja ne ratkaistaan ​​Alankomaiden lain mukaisesti, jolloin käräjäoikeudella [Rotterdam] on yksinomainen toimivalta , elleivät peruuttamattoman lain säännökset julista toista tuomaria toimivaltaiseksi.

  15.9 Wienin myyntisopimusta ei voida soveltaa.

  Liite: Peruuttamisoikeuslomake
  Peruuttamisoikeuslomake (Jos kuluttaja haluaa peruuttaa ostosopimuksen, täytä tämä lomake ja lähetä se meille sähköpostitse).


  [Nimi]

  [Osoite]

  [PC + sijainti]

  Allekirjoittanut irtisanoutuu seuraavien tuotteiden myyntisopimus:

  Tilattu: __________________ (lisää päivämäärä)

  Tehtävän numero: __________________ (lisää työn numero)

  Tuote vastaanotettu: __________________ (lisää päivämäärä)

  Käyttäjätunnus: ______________ (täytä nimi)

  Kuluttajan osoite: __________________ (täytä osoite)

  Kuluttajakaupunki: __________________ (täytä kaupunki)

  Sähköposti kuluttajalle: __________________ (täytä sähköposti)

  IBAN-tilinumero: __________________ (täytä IBAN kuluttajan nimeen)

  Kuluttajan allekirjoitus: __________________ (täytä allekirjoitus)

  Lähetyspäivä: __________________ (lisää päivämäärä)

  Tilattu tänään, lähetetty tänään

  Toimitamme Postin, DHL ja FedEx in kanssa. Ja tarjoamme aina ilmaisen toimituksen.

  14 päivän palautusoikeus

  Väärä koko? - Ei hätää! Voit aina palauttaa tai vaihtaa. Tarjoamme 14 päivän palautus- tai vaihto-oikeuden, jos et jostain syystä ole tyytyväinen tilaukseesi.

  Tilaa nyt, maksa myöhemmin

  Klarna Pay Later antaa sinulle lisää joustavuutta, koska voit maksaa 30 päivän kuluessa. Voit helposti kokeilla tuotteitamme ja päättää, onko koko oikea.